Projekt PoCUŚ

Projekt „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”

          W kwietniu 2019 r. rozpoczęła się  realizacja projektu „PoCUŚ” – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych.

Głównym Celem projektu jest rozwój, a tym samym zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego miejsc świadczenia usług społecznych.

Projekt „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W ramach projektu Gmina Sulejów realizuje:

– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Usługi opiekuńcze zgodnie z artykułem 50 ustawy o pomocy społecznej przysługują:
1) Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona

2) Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, które obejmują usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym opieką zdrowotną finansowaną ze środków publicznych w zakresie rehabilitacji, psychologii, logopedii.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną  
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie

ul. Targowa 20 od poniedziałku do piątku

w godz. od 7:30 do 15:30 lub

pod numerami telefonu:

44 616 20 33 wew. 23 

44 6162244 wew. 23 lub 25,

515 105 987.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Projekt „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18

Realizator projektu: zachęca do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, mieszkańców powiatu piotrkowskiego, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania sprzętu rehabilitacyjnego, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dąbrowskiego 7.

Projekt „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A009/2018-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa:    

  • deklarację udziału w projekcie    
  • oświadczenie uczestnika projektu    
  • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu    
  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Deklaracje uczestnictwa w projekcie przyjmowane są od 13.11.2019 r. do wyczerpania liczby dostępnego sprzętu, w sposób ciągły. W przypadku braku danego sprzętu na stanie Wypożyczalni utworzona zostaje lista rezerwowa osób chcących skorzystać z usług Wypożyczalni wg daty ich zgłoszenia. W momencie kiedy Wypożyczalnia będzie dysponować określonym sprzętem pracownik Wypożyczalni niezwłocznie skontaktuje się z pierwszą osobą z listy rezerwowej w celu wypożyczenia sprzętu.

Deklaracje uczestnictwa przyjmowane są w Biurze Projektu mieszczące się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33, mailem e.cech@pcprpiotrkow.pl, w sprawie informacji o rekrutacji prosimy kontaktować się pod nr tel. do biura projektu 44- 732-32-34. O wynikach kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub poprzez e- mail.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie przyjmowane są od 13.11.2019 r. do wyczerpania liczby dostępnego sprzętu, w sposób ciągły. W przypadku braku danego sprzętu na stanie Wypożyczalni utworzona zostaje lista rezerwowa osób chcących skorzystać z usług Wypożyczalni wg daty ich zgłoszenia. W momencie kiedy Wypożyczalnia będzie dysponować określonym sprzętem pracownik Wypożyczalni niezwłocznie skontaktuje się z pierwszą osobą z listy rezerwowej w celu wypożyczenia sprzętu.

Deklaracje uczestnictwa przyjmowane są w Biurze Projektu mieszczące się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33, mailem e.cech@pcprpiotrkow.pl, w sprawie informacji o rekrutacji prosimy kontaktować się pod nr tel. do biura projektu 44- 732-32-34. O wynikach kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub poprzez e- mail.