Świadczenie wychowawcze 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

Podstawa prawna

• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j. Dz.U. z 2018 r.

poz. 2134 z późn. zm. )

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach  można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

Od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek  w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone    z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKUTERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r.wypłata do 31 października 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
wrzesień 2019 r.wypłata do 30 listopada 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.
październik 2019 r.wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad 2019 r.wypłata do 31 stycznia 2020 r.
grudzień 2019 r. –wypłata do 29 lutego 2020 r.

Świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019/2021 będzie przyznane do dnia 31 maja 2021, co oznacza że rodzice nie będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Dopiero w celu uzyskania świadczenia na okres od dnia 1 czerwca 2021 r., trzeba będzie złożyć kolejny wniosek, drogą elektroniczną już od lutego 2021 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie  i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Zniesione zostało kryterium dochodowe, co oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku został znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

 Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest  już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został      z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Od 1 lipca rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 W przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze  trakcie okresu świadczeniowego prawo ustalane jest od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne: W przypadku przebywania członka/członków rodziny za granicą, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, we wniosku o świadczenie wychowawcze, wnioskodawca powinien wskazać wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP .( należy wypełnić dodatkowe oświadczenie )

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze ( 500 +), lub członek rodziny tej osoby, w tym współmałżonek lub drugi z rodziców dziecka/dzieci przebywa poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

Wszelkie informacje na temat świadczeń można uzyskać pod numerami telefonu: 517 013 662, 44 616-20-33