Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie
z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn.zm. ).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.


Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której
w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.


Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.


Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł w okresie świadczeniowym 2018/2019, na okres świadczeniowy 2019/2020 (  od 01-10-2019 r.)  nie może przekroczyć 800 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie .


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA, należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sulejowie ul. Targowa 20.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego:
  

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego na okres wiadczeniowy 2019/2020 za rok 2018.

 • zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku 2018 r. , na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 po 2017r. (umowa o pracę, umowa zlecenie, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego , emerytury, świadczenia,  przedemerytalnego ,nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych)
 • odpowiedni dokument potwierdzające utratę dochodu w przypadku utraty dochodu oraz wysokość tego dochodu (świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, PIT-11 za 2018 r.( na okres świadczeniowy   2018/2019 za 2017 r.)
 • oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego (wraz z odpowiednimi dokumentami np. przelewy dokumentujące wysokość alimentów, decyzja w sprawie przyznania stypendium, zaświadczenie z KRUS –w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2018 r.( na okres świadczeniowy  2018/2019 za 2017 r.)
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w 2018 r.,lub  nakaz płatniczy ( na okres świadczeniowy  2018/2019 za 2017 r.)
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);
 •  orzeczenie o niepełnosprawności
 • zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2018 r.( na okres świadczeniowy  2018/2019 za 2017 r.)
 •  zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

WAŻNE

W PRZYPADKU WYSŁANIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM URZĘDU POCZTOWEGO LICZY SIĘ DATA DORĘCZENIA WNIOSKU DO URZĘDU.