Zespół Interdyscyplinarny

            Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Sulejowa z dnia 1 stycznia 2011 roku celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Sulejów.

           Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Sulejów na lata 2016- 2020. Powołany został Uchwałą Nr XVIII/160/2015 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 22 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania  i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulejowie.

            Powyższy program stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie, działające na poziomie gminnym.

           Głównym realizatorem, koordynatorem i inicjatorem działań w ramach Programu jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sulejowie, którego obsługę organizacyjno – techniczną zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie.

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Sulejów obejmuje instytucje znajdujące się i działające na terenie miasta, które zajmują się problematyką przemocy w rodzinie.

Realizatorami Gminnego Programu są :

 • Urząd Miejski w Sulejowie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie,
 • Komisariat Policji w Sulejowie,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejowie;    
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejowie;
 • szkoły i przedszkola,
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia.

            Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy Sulejów.

            Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych oraz porozumień zawartych między Burmistrzem Sulejowa a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych, służbowych lub społecznie. Porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości, udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli. Warto dodać, że zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami przedkłada się także na wzmocnienie współpracy jako takiej, co jest szczególnie widoczne w zakresie współdziałania pracowników socjalnych i dzielnicowych.

            Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • prośbę dziecka lub innych dorosłych członków rodziny,
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
 • informacje uzyskane z placówek oświatowych,
 • informacje innych służb: policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, MKRPA, Kościoła, organizacji pozarządowych.

Informujemy również o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej , „Twój parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf