Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych ( art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W przypadku przyznania usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, a w przypadku osoby w rodzinie – 528 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny), usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie uchwały Nr XVII/192/2020 r. Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określania szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

2. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie świadczenia,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody ,
 • oświadczenia o uzyskaniu (braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
 • dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych (np. zaświadczenie lekarskie),
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

3. Opłaty skarbowe:                                                                                                           
Brak opłat.                    

                                                                    
4.  Forma i termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawybez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Sprawy załatwiane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, ul. Targowa 20, pok. nr 3 tel. 44 616 20 33 wew 23 , 44 616 22 44 wew 23, lub 515 105 987 w dniach i godzinach:

 • poniedziałek 7:30 – 17.00,
 • wtorek – 7.30 – 15.30
 • środa – 7.30 – 15.30
 • czwartek -7.30 – 15.30
 • piątek – 7.30 – 15.30
 • 6. Tryb odwoławczy:                                                                                  
 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  


7.  Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508),
 2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788),
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
 4. uchwała Nr XVIII/192/2020 r. Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).