Deklaracja dostępności


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mops@sulejow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-04-01.
 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
    o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt. Osobą do kontaktu jest Agata Suchodolska, adres poczty elektronicznej: dostepnosc@mops.sulejow.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 44 616 20 33 wew. 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, ul. Targowa 20,     97-330 Sulejów.

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie znajduje się w odległości 500 metrów od przystanku autobusowego mieszczącego się na ulicy Dworcowej w Sulejowie.

Przed budynkiem przy ul. Targowa 20 znajduje się nieodpłatne jedno miejsce parkingowe przed budynkiem oznakowane poziomo i pionowo dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa miejsca parkingowe ze szczytu budynku od strony północnej, również oznakowane pionowo i poziomo.

Aby dostać się do budynku należy zadzwonić dzwonkiem mieszczącym się po prawej stronie schodów wejściowych na wysokości 100 cm, bądź poinformować telefonicznie pracownika na numery telefonu MOPS.

Budynek MOPS jest piętrowy. Do budynku   prowadzi 1 wejście od ulicy Targowa 20.

Aby dostać się na I piętro do siedziby MOPS należy pokonać 32 schody. Osoby na wózkach bądź mające problemy z poruszaniem mogą skorzystać z zainstalowanego dzwonka na zewnątrz budynku, poprzez który informują pracownika o przybyciu. Wówczas pracownik schodzi na dół i przeprowadza czynności służbowe w zależności od potrzeb.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Od parteru do sekretariatu prowadzą oznakowane kontrastowo schody.

Ponieważ budynek nie posiada windy, nie ma możliwości dostania się na wózku do działów pomocy mieszczących się na pierwszym piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W MOPS nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomieszczenia MOPS są oznaczone numerami pokoi.

W MOPS aktualnie nie można porozumieć się w polskim języku migowym, planowane jest jednak włączenie takiej obsługi po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty (na zasadach określonych w ustawie
o języku migowym i innych metodach komunikowania). Usługa będzie bezpłatna dla osób głuchych.