RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SULEJOWIE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

– Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sulejowie,
ul. Targowa 20, 97-330 Sulejów , e-mail: mops@sulejow.pl

– celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie

– odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie

– dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

– każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych

– każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

– każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji, o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych

– podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zadań ośrodka; konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości ustalenia prawa do świadczenia

– w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach organ będzie zbierał informacje dotyczące Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z innych źródeł, o których mowa w przepisach szczególnych.