Kolejna dostawa żywności w Sulejowie

W dniu 09.04.2021 do Gminy Sulejów została dostarczona kolejna partia Żywności z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 informujemy, że paczki żywnościowe będą odbierane indywidualnie o wcześniej ustalonej z pracownikiem socjalnym godzinie. Bardzo prosimy o zgłaszanie się po odbiór żywności z torbami, pojemnikami.
Przypominamy, że kryterium dochodowe uprawniające do udziału w programie wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 1542.20 zł natomiast dla osoby w rodzinie 1161,60 zł na jednego członka rodziny. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 pod numerami tel. 515 105 987 oraz 44 616 20 33 wew. 21 lub 25 .

NABÓR NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie ogłasza nabór
na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2021

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1.Wymagania, które powinien spełnić asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Formalne:

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,

c)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawne1, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

c)osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

3. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:

a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

c)komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
d) dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi, sprawność fizyczna,

4. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopiach dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia:
a) CV,

b) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie zgodnie z wymogami formalnymi,

c)kserokopie dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe,

d)podpisane oświadczenia, które stanowią załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego ogłoszenia
1Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

5. Warunki zatrudnienia:

a) umowa cywilno –prawna (zlecenie), przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2021 do 31 grudnia 2021 roku

b) praca na terenie Gminy Sulejów (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w innych miejscach)
c) czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w oparciu o kartę zlecenia usługi
6. Zadania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
1.Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 14 kwietnia 2021 roku osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 lub drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie (liczy się termin wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie w pokoju nr 4.Przewidywany termin podpisania umowy przewidziany jest na kwiecień 2021 r. Oferty niekompletne lub oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://mops.sulejow.biuletyn.net Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 616 20 33 wew. 24, lub 515 105 987 e-mail: mops@sulejow.pl.pl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy

 Społecznej w Sulejowie

Agnieszka Sykus