500 plus w 2021 roku. Od lutego rusza nabór wniosków

1 lutego rozpocznie się internetowy nabór wniosków o wypłatę pieniędzy z programu Rodzina 500 plus na okres od 1 czerwca br. do 1 maja 2022 roku. Drogą tradycyjną, czyli w urzędach i za pośrednictwem poczty, wnioski będzie można składać od 1 kwietnia.

Aby otrzymywać 500 plus po 31 maja br. należy ponownie złożyć wniosek. 

Można to zrobić przez internet (m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej i platformy ePUAP) lub tradycyjnie, w formie papierowej w urzędzie czy za pośrednictwem poczty. 

Od momentu urodzenia dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku (świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem). 

Pamiętaj nabór wniosków ruszy 1 lutego (drogą elektroniczną) i 1 kwietnia (drogą tradycyjną). Informacji udziela MOPS w Sulejowie pod nr tel. 517 013 662

Szczepienia dla seniorów przeciwko COVID-19

Od 15 stycznia 2021 roku seniorzy, którzy skończyli 80 lat mogą się zapisać na bezpłatne i dobrowolne szczepienie przeciwko COVID-19. Od  22 stycznia będą to mogli zrobić nasi mieszkańcy powyżej 70. roku życia. Szczepienia rozpoczną się 25 stycznia.


Można się zapisać:
– osobiście w naszym punkcie szczepień – SUL-MED przy ulicy Piotrkowskiej 26/30 w Sulejowie, nr tel. (44) 61 62 700, (44) 61 72 440,
– za pośrednictwem bezpłatnej, całodobowej infolinii pod nr tel. 989 (należy podać PESEL oraz nr telefonu) ,
– poprzez Internetowe Konto Pacjenta (trzeba mieć Profil Zaufany)

W taki sposób można też zapisać swoich dziadków i rodziców.

Po wyznaczeniu terminu szczepienia, zapewnimy dowóz osobom, mającym problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień – w tym niepełnosprawnym. W tej sprawie należy kontaktować się z gminnym koordynatorem ds. szczepień, pod nr tel. 515 105 987, w godzinach od 7.30 do 15.30

NABÓR DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach  programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do:

  • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  3. załatwieniu spraw urzędowych,
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i przeprowadzenia ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie karty zgłoszenia (druk w załączeniu), oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego w terminie do 8 stycznia 2020 roku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Sulejowie, ul. Targowa20. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie  pod numerami telefonów: 44 616 20 33 wew. 21 lub 25, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2021-dla-samorzadow2

Karta zgłoszenia: https://www.gov.pl/attachment/30c98ffb-e2e2-4676-9d3b-00c3c25c9b18

Zgłoś się do MOPS o zaświadczenie do wniosku Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest ograniczenie           emisji szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem     w  przestarzałych domowych kotłach.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego      z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, którego siedziba znajduje się  przy ul. Targowej 20 w godzinach od 7.00 do 19.30 z przerwą 13.00-13.30  od poniedziałku do piątku  realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie prosi o wcześniejszy kontakt celem ustalenia  dokumentów niezbędnych  do wydania ww. zaświadczenia.

Numery telefonu 44 616 20 33 wew. 26,  517 013 662

21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Agnieszka Sykus

Dyrektor MOPS w Sulejowie

DOFINANSOWUJEMY POSIŁKI I ŻYWNOŚĆ DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy naszej gminy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 zapewniamy pomoc m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach, potrzebujących pomocy. W 2019 roku z takiej możliwości skorzystało 320 osób, a do końca trzeciego kwartału tego roku już 227. Tylko w 2020 roku otrzymaliśmy na ten cel 164 000 zł.

Wszyscy, którzy korzystają z tej pomocy otrzymują regularnie zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności oraz artykuły żywnościowe. Istotnym elementem Programu jest również zapewnianie dzieciom w wieku szkolnym gorącego posiłku, przygotowanego w szkolnej stołówce. Obecnie dzieci uczą się w trybie zdalnym, dlatego ich rodzice otrzymują zasiłki na ten cel.

Ze środków przekazywanych gminie w ramach Programu dofinansowane są również posiłki dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność.

Kryterium dochodowe, uprawniające do skorzystania z programu wynosi 1051 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku rodziny to 792 złotych/osobę.

Zadania Programu „Posiłek w szkole i w domu” na terenie naszej gminy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, którego siedziba znajduje się przy ul. Targowej 20.

Telefony do kontaktu – 44 616 20 33 wew, 21 lub wew, 25, 44 616 22 44 wew. 21 lub wew,25 lub 515 105 987.

Gmina Sulejów przystąpiła do programu Wspieraj Seniora

W trosce o bezpieczeństwo osób najstarszych z terenu Gminy Sulejów, aby chronić ich przed zakażeniem Covid-19, Gmina Sulejów przystąpiła do programu Wspieraj Seniora, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych.

O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11 Jest to numer ogólnopolskiej infolinii lub też pod numer Ośrodka Pomocy w Sulejowie 515 105 987.  Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z Państwem ustali potrzeby i udzieli pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje również na zgłaszanie się osób – wolontariuszy chętnych do pomocy osobom starszym.  Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Ośrodka lub zgłosić to na stronie https://wspierajseniora.pl/

MOPS w Sulejowie jest dłużej czynny

Od dnia 26.10.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie

 będzie czynny od 7.00 do 19.30  (z przerwą 13.00-13.30)

Rozwiązanie to ma na celu zapewnić większe bezpieczeństwo osobom załatwiającym sprawy w MOPS poprzez wydłużenie godzin urzędowania i rozłożenie w czasie przebywania w budynku wielu osób.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają teraz wiele pracy, ale reagują na każde zgłoszenie.

Pamiętajmy, że  oprócz osobistej wizyty  możecie Państwo  wiele spraw realizować za pomocą dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia lub za pośrednictwem poczty.

Świadczenia wypłacane przez MOPS są realizowane na bieżąco bez opóźnień.

Potrzebujesz pomocy dzwoń

Telefony kontaktowe: 44 61-62-033, 44 61 62 244, 517 013 662 MOPS Sulejów uruchomił również telefon kryzysowy(telefon całodobowy 515 105 987)

MOPS w Sulejowie czynny będzie w godz. 7.30-15.30

W ostatnim okresie wydłużyliśmy dla Państwa godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  do godz. 19.30. Niestety z uwagi na to, iż kilka osób z  personelu  zostało poddanych kwarantannie  od wtorku 20.10.2020 r. będziemy pracować w godz. 7.30-15.30. Miejmy nadzieję, że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie i będziemy mogli dla Państwa  wydłużyć godziny przyjęć.  Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego. Klienci Ośrodka zobowiązani są do zachowania dystansu, zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Osoby przebywające na kwarantannie potrzebujące pomocy mogą  zgłaszać się telefonicznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20 w godz. 7.30-15.30, pod nr tel. 44 616 20 33 wew. 21 lub 25 bądź poprzez e-mail mops@sulejow.pl oraz pod numerem całodobowym 515 105 987 (numer kryzysowy). Wszystkie sprawy załatwiane są również telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia.

Potrzebujesz pomocy dzwoń.