Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie

ogłasza  nabór na stanowisko Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie.

 1. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2019-2020
 2. Wymagania:
 3. Usługi asystenta mogą świadczyć
 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;
 1. Wymagania formalne:
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

1)Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie
 2.  prowadzenia pracy z klientem,
 3. prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

2)  odporność na stres,

3)samodzielność w działaniu oraz kreatywność

4)Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
 1. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie pok. 3 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do dnia  25.02.2020r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *