Zgłoś się do MOPS o zaświadczenie do wniosku Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest ograniczenie           emisji szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem     w  przestarzałych domowych kotłach.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego      z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, którego siedziba znajduje się  przy ul. Targowej 20 w godzinach od 7.00 do 19.30 z przerwą 13.00-13.30  od poniedziałku do piątku  realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie prosi o wcześniejszy kontakt celem ustalenia  dokumentów niezbędnych  do wydania ww. zaświadczenia.

Numery telefonu 44 616 20 33 wew. 26,  517 013 662

21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Agnieszka Sykus

Dyrektor MOPS w Sulejowie

DOFINANSOWUJEMY POSIŁKI I ŻYWNOŚĆ DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy naszej gminy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 zapewniamy pomoc m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym o niskich dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach, potrzebujących pomocy. W 2019 roku z takiej możliwości skorzystało 320 osób, a do końca trzeciego kwartału tego roku już 227. Tylko w 2020 roku otrzymaliśmy na ten cel 164 000 zł.

Wszyscy, którzy korzystają z tej pomocy otrzymują regularnie zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności oraz artykuły żywnościowe. Istotnym elementem Programu jest również zapewnianie dzieciom w wieku szkolnym gorącego posiłku, przygotowanego w szkolnej stołówce. Obecnie dzieci uczą się w trybie zdalnym, dlatego ich rodzice otrzymują zasiłki na ten cel.

Ze środków przekazywanych gminie w ramach Programu dofinansowane są również posiłki dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność.

Kryterium dochodowe, uprawniające do skorzystania z programu wynosi 1051 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku rodziny to 792 złotych/osobę.

Zadania Programu „Posiłek w szkole i w domu” na terenie naszej gminy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, którego siedziba znajduje się przy ul. Targowej 20.

Telefony do kontaktu – 44 616 20 33 wew, 21 lub wew, 25, 44 616 22 44 wew. 21 lub wew,25 lub 515 105 987.